Huisregels

Huisregels

Voor de veiligheid van iedereen die op het feestterrein aanwezig is, zijn huisregels vastgesteld. Tevens is op de Zomerfeesten de Nederlandse wetgeving van kracht aangevuld met de plaatselijke verordeningen. Wanneer je naar de Zomerfeesten komt en daardoor aanwezig bent op het feestterrein, ga je akkoord met dit reglement.

Tot het feestterrein worden ook de parkeerplaats, de taxistandplaats en de fietsenstalling gerekend.

1. Eigen risico

Het betreden van het evenemententerrein en het bijwonen van de optredens zijn geheel voor eigen risico van de bezoeker. Stichting Organisatie Komité Reetmölle en haar medewerkers zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor enig letsel en/of materiële dan wel immateriële schade van bezoekers.

2. Geluid

Op het evenement kan meer dan 85 Db(a) aan geluid geproduceerd worden. De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor nadelige gevolgen die hierdoor wellicht op kunnen treden aan het gehoor van de bezoeker. De bezoeker is zelfverantwoordelijk voor het tijdig rust geven van het gehoor.

3. Toegang

 • Het is verboden het evenemententerrein onder invloed van drank en/of drugs te betreden. Indien dit wordt geconstateerd, eventueel door middel van een blaastest, kan de toegang worden geweigerd.
 • Wij behouden ons het recht voor om personen, gekleed in aanstootgevende kleding, kleding voorzien van discriminerende, racistische en/of aanstootgevende teksten en/of afbeeldingen, de toegang te weigeren. Ook voetbalshirts zijn niet toegestaan.
 • Voor zaterdagavond heeft de bezoeker een entreekaart nodig (online verkrijgbaar). Het is zaterdagavond niet mogelijk het terrein tijdelijk te verlaten.
  Erin = erin, eruit = nieuw kaartje.
  Gekochte entreekaarten worden niet terug genomen.

4. Wat is niet toegestaan op het feestterrein

 • Het is niet toegestaan om glaswerk in bezit te hebben op het feestterrein.
 • Het is niet toegestaan drank mee naar binnen en buiten het feestterrein te nemen.
 • Roken in de feesttent en op het terras voor de feesttent is niet toegestaan.
 • Het in bezit hebben, gebruiken of verhandelen van drugs (softdrugs, lachgas/distikstof(mon)oxide en harddrugs) op het feestterrein is niet toegestaan.
 • Verkoop of promotie van goederen en/of diensten op of rond het feestterrein is niet toegestaan.
 • Als er bij ingang of tijdens het feest niet-toegestane goederen of voorwerpen worden gevonden, is de bezoeker zelf verantwoordelijk om deze  buiten het feestterrein op te slaan of weg te gooien. Als het gaat om wettelijk verboden goederen of voorwerpen, worden deze in beslag genomen. In beslag genomen items worden niet teruggegeven.
 • Op het terrein gelden de dagelijkse normen en waarden. Het dreigen en gebruik van geweld, het in bezit hebben van wapens of andere verboden middelen en voorwerpen, discriminerende opmerkingen maken in woord of gebaar, seksuele intimidatie, wildplassen, bier- of moddergooien, vervuilingen, vernieling of ontvreemding van materialen of goederen zal niet worden getolereerd. De toegang tot het terrein zal worden ontzegd en de bezoeker kan worden overgedragen aan de politie. Eventuele schades zullen op de bezoeker verhaald worden.

5. Alcohol

 • Aan personen onder de 18 jaar worden geen alcoholische dranken verstrekt.
 • Iedere bezoeker ouder dan 18 jaar, krijgt een 18+-bandje. Met dit bandje kan de bezoeker alcoholhoudende consumpties verkrijgen aan de bar.
 • Het is voor bezoekers onder 18 jaar niet toegestaan om alcohol te kopen en/of consumeren. Daarnaast is het voor bezoekers van 18 jaar en ouder niet toegestaan om alcohol door te geven aan bezoekers jonger dan 18 jaar.
 • Op verzoek van het personeel of de beveilingsmedewerkers moet een ID-bewijs getoond kunnen worden waardoor de leeftijd kan worden vastgesteld.
 • Bij het betreden van het feestterrein kan de organisatie een alcoholblaastest afnemen bij de bezoeker. Wanneer uit de test blijkt dat de bezoeker teveel heeft gedronken, kan de toegang geweigerd worden.

6. Consumptiemunten

 • Drank moet worden betaald met consumptiemunten.
 • Munten zijn verkrijgbaar bij de muntenkassa waar de bezoeker contant of met PIN kan betalen.
 • Consumptiemunten worden door de organisatie niet teruggenomen.

7. Vervoer

 • Iedere bezoeker wordt geadviseerd om de auto zoveel mogelijk thuis te laten.
 • Voor bezoekers die met de auto komen, is er binnen loopafstand parkeergelegenheid.
 • Bij het feestterrein is een fietsenstalling aanwezig.
 • De bezoeker dient ten alle tijden de instructies en aanwijzingen van vrijwilligers, beveiligers en/of parkeerwachters op de volgen.

8. Veiligheid en calamiteiten

 • Ter bescherming van de veiligheid van de bezoeker, kan het beveiligingspersoneel medewerking vragen voor een onderzoek aan kleding, bagage en vervoermiddel. Als de bezoeker hieraan geen medewerking verleent, kan de toegang tot het feestterrein worden ontzegd.
 • Voor eerste hulp bij verwondingen en ongelukken is er een EHBO-post ingericht. De EHBO-post bevindt zich links van de feesttent.
 • Op het feestterrein en in de tent is cameratoezicht aanwezig om te waken voor de veiligheid van de bezoeker en vrijwilligers. Bij calamiteiten kunnen deze opnames als ondersteunend materiaal getoond worden aan overheidsinstanties.
 • Bezoekers zijn verplicht zich te houden aan de voorschriften en/of aanwijzingen van het beveiligingspersoneel en medewerkers van de organisatie.

9. Beeldmateriaal en sociale media

Wanneer je op het feestterrein aanwezig bent, stem je er mee in dat er eventueel foto’s van jou worden gemaakt.

Wil je niet dat een foto van jou wordt gepubliceerd, maak dat dan (direct) kenbaar bij de fotograaf.

Als foto’s door derden, niet in opdracht van Stichting Organisatie Komité Reetmölle, zijn gemaakt, heeft de organisatie geen controle over het publiceren van deze foto’s. Stichting Organisatie Komité Reetmölle is daarvoor ook niet verantwoordelijk.

 

In gevallen waarin de toegangsvoorwaarden en huisregels niet voorzien beslist de organisatie en/of de beveiliging van het evenement over mogelijk te nemen maatregelen.